Parkreglement

Beste bezoeker,

Wij wensen u van harte welkom in ons park. Onze medewerkers zullen er zorg voor dragen dat u een aangename dag beleeft en volop kan genieten van onze dieren en de tuin.

In al wat de VZW KMDA doet, wil ze respect tonen voor mens, milieu en maatschappij.

Om uw veiligheid en die van onze dieren te garanderen en ervoor te zorgen dat alle bezoekers aan ZOO Serpentarium een aangenaam verblijf kunnen genieten, zijn er enkele regels van kracht zoals uiteengezet in onderhavig reglement.

ALGEMEEN

 • Onze dieren zijn wilde dieren. Respecteer daarom te allen tijde omheiningenen en glaspartijen. U mag zich enkel in de publiek toegankelijke ruimtes begeven. Uitzondering hierop is een begeleid bezoek achter de schermen onder leiding van een personeelslid of gids wiens instructies u in dat geval nauwgezet dient te volgen.
 • Indien u een klacht wenst te uiten over uw bezoek, kunt u terecht bij het onthaal alwaar u een klachtenformulier kunt invullen en indienen.
 • Elk ongewenst gedrag ten opzichte van de dieren of bezoekers wordt niet getolereerd. Dit kan leiden tot verwijdering uit het park zonder terugbetaling van kosten.

Toegang tot ZOO Serpentarium

 • U dient gedurende uw gans bezoek aan ZOO Serpentarium in het bezit te zijn van een geldig toegangsbewijs. Op eenvoudig verzoek van een personeelslid kan u ten allen tijde worden verzocht dit voor te leggen. Dit toegangsbewijs is enkel geldig tijdens de openingsuren van het Serpentarium, dewelke staan aangegeven aan de ingang.
 • Het toegangsbewijs verliest zijn geldigheid bij het verlaten van ZOO Serpentarium. Indien u een gegronde reden heeft om dit gedeelte te verlaten en nadien weer te betreden, gelieve dit vooraf bij onze onthaalmedewerkers te melden. Indien u hiervoor een gegronde reden heeft, zullen zij u voorzien van een geldige stempel teneinde u toe te laten ZOO Serpentarium opnieuw te betreden.
 • De directie behoudt zich het recht voor ZOO Serpentarium te sluiten of de toegang tot ZOO Serpentarium gedeeltelijk te beperken, indien hiertoe een gegronde reden bestaat, zoals o.m. : verbouwingswerken, een situatie die de veiligheid van bezoekers of dieren in het gedrang brengt. Een dergelijke maatregel geeft geen aanleiding tot een terugbetaling van het toegangsbewijs, noch geheel noch gedeeltelijk.
 • Alle ouders en begeleiders van kinderen en/of groepen blijven verantwoordelijk voor diegenen die zij onder hun hoede hebben en dit gedurende het ganse bezoek, ook tijdens begeleide wandelingen met gidsen.
 • Kinderen onder de leeftijd van 10 jaar dienen ten allen tijde te worden begeleid. Zonder begeleiding wordt hen de toegang tot het park geweigerd.
 • Ons onthaalpersoneel heeft het recht de toegang te weigeren aan personen:
  • die in het bezit zijn van wapens, gevaarlijke voorwerpen, alcohol, verdovende middelen...;
  • die in ZOO Serpentarium of in de omgeving ervan in het verleden reeds in het bezit zijn gevonden van wapens, gevaarlijke voorwerpen, alcohol, verdovende middelen, ...;
  • waarvan de gedragingen laten vermoeden dat zij zich inlaten met de handel in verdovende middelen;
  • die onder invloed zijn van alcohol en/of verdovende middelen:
  • die moeilijkheden veroorzaken;
  • die in het verleden reeds moeilijkheden hebben veroorzaakt;
  • die weigeren zich te onderwerpen aan onderhavig Parkreglement.
  • Indien dergelijke personen zich reeds in ZOO Serpentarium bevinden, worden zij verwijderd zonder terugbetaling van het toegangsticket. Indien de situatie dit vereist, wordt de politie verwittigd.
 • Voor ZOO Serpentarium geldt een rookverbod. Er mag enkel gerookt worden in de daarvoor voorziene rookzones.

Veiligheid

 • Uit oogpunt van veiligheid bevinden er zich verscheidene camera’s in ZOO Serpentarium. De beelden worden enkel gebruikt voor de doeleinden voorzien in de Camerawet.
 • De voorschriften die uithangen in ZOO Serpentarium, zoals bv. verboden toegang, routeaanduidingen, waarschuwingen, leeftijdsgrenzen, maximum aantal bezoekers enz. dienen steeds te worden nageleefd.
 • Om de veiligheid van u en onze dieren te garanderen, is het ten strengste verboden om de fysieke grenzen (afsluitingen en glaspartijen) te overschrijden. Het is ook strikt verboden handen, vingers, stokken of andere voorwerpen door tralies of hekwerken te stoppen of objecten in de dierenperken te gooien.
 • Het spreekt voor zich dat wapens of gevaarlijke voorwerpen in ZOO Serpentarium niet zijn toegelaten. Bij vaststelling wordt de politie gecontacteerd.
 • In ZOO Serpentarium is het strikt verboden de dieren te voederen. Zij krijgen uitgebalanceerde diëten zodat elke vorm van voeder schade aan de dieren kan toebrengen.
 • Het is verboden de dieren te aaien, met uitzondering van de dieren die onder begeleiding van het Serpentariumpersoneel kunnen worden geaaid.
 • Honden aan de leiband zijn toegelaten in het Serpentarium. Zij dienen permanent onder controle van hun baasje te staan.
 • Blindengeleidehonden en hulphonden mogen onder begeleiding van hun baasje ZOO Serpentarium binnen, op voorwaarde dat zij een officiële erkenning hebben (paspoort). Gelieve dit tijdig bij onze onthaalmedewerkers te melden en hun instructies nauwlettend op te volgen. Het is mogelijk dat zij u vragen niet binnen te gaan in bepaalde gebouwen om schrikreacties bij onze dieren te vermijden.
 • Om ZOO Serpentarium zo veilig als mogelijk te maken voor elke bezoeker, zijn kinderfietsen, rolschaatsen, skeelers, skateboards, steps e.a. niet toegelaten. Kinderwagens, rolstoelen, rollators vormen hierop een uitzondering: deze zijn wel toegelaten.
 • Het is verboden eten of drank te verbruiken in ZOO Serpentarium.
 • Om overlast voor bezoekers en dieren te vermijden mogen radio’s en overige geluidsapparatuur niet gebruikt worden.
 • Elk ongewenst gedrag ten opzichte van andere personen wordt niet getolereerd. Dit kan leiden tot verwijdering uit ZOO Serpentarium zonder terugbetaling van kosten.

Kledij

 • U dient gepaste kledij te dragen zodat u de andere bezoekers niet stoort.
 • Om schrikreacties bij dieren te vermijden is het de bezoekers verboden om verkleed ZOO Serpentarium te betreden (carnavalskledij, dierenpakken…). Enkel bepaalde personen werkzaam in ZOO Serpentarium in opdracht van de VZW KMDA hebben hiertoe de toestemming.
 • De Wet van 1 juni 2011 “tot instelling van een verbod op het dragen van kleding die het gezicht volledig dan wel grotendeels verbergt” is van toepassing en dient te worden nageleefd. Bij niet-naleving van deze regels zal u de toegang tot het park worden ontzegd, dan wel verzocht worden het park te verlaten, zonder terugbetaling van kosten.

Opnamen

 • U mag fotograferen, filmen en geluidsopnamen maken in ZOO Serpentarium zolang dit voor eigen gebruik is. Hierbij mag echter nooit enige hinder voor andere bezoekers ontstaan. Hierbij dient ook rekening gehouden te worden dat niet iedereen wil gefotografeerd worden.
 • Het maken van foto’s en opnamen voor professioneel en/of commercieel gebruik is enkel toegestaan na schriftelijke toestemming van de communicatieafdeling van ZOO Serpentarium.

Verkoop, propaganda, edm.

 • Het is verboden drukwerk te verspreiden of aan te plakken en opiniepeilingen te houden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie.
 • Het is verboden vergaderingen en/of toespraken te houden, propaganda te voeren, gelden in te zamelen, reclame te maken, voorwerpen uit te delen, te ruilen of te verkopen in de parken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie.

Schade

 • In het geval de VZW KMDA aansprakelijk is voor bepaalde schade tegenover bezoekers, zal de schadevergoeding waartoe zij gehouden is nooit meer kunnen bedragen dan het maximumbedrag van 2.500 EUR.
 • De VZW KMDA kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade toegebracht aan bezoekers door derden, ook niet binnen het park.

De vzw KMDA